Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające i utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń; likwidacja bariery powinna spowodować sprawniejsze działania i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie

Inne informacje:

1. Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się.

3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się przysługuje osobom niepełnosprawnym jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z tej niepełnosprawności.

4. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia ostatniej umowy dofinansowania.

5. Wysokość dofinansowania wynosi do  95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

6. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

7. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego (w koniecznych przypadkach). Koszty z tym związane ponosi wnioskodawca.

8. W budynkach nowobudowanych lub będących w trakcie prac wykończeniowych nie przewiduje się udzielenia dofinansowania.

9. W kosztach przedsięwzięcia nie uwzględnia się:

- opłat z tytułu sporządzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania pozwolenia na rozpoczęcie przedsięwzięcia,

- opłat z tytułu sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę do wydania zgody na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń, jeżeli konieczność takiej zgody wynika z odrębnych przepisów,

- opłat z tytułu sporządzenia kosztorysów wstępnych i powykonawczych,

- opłat z tytułu uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

zmiana: 06-07-2017