Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

  • posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  • jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie

Odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

  • do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w powyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek osoby z niepełnosprawnością.

 

zmiana: 06-07-2017