Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Rehabilitacja zawodowa

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t.Dz. U. z 2015 poz.149 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.).

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotny z następujących form pomocy:

  • szkolenie;
  • staż;
  • przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • prace interwencyjne;
  • studia podyplomowe;
  • bon na zasiedlenie;
  • bon szkoleniowy;
  • bon stażowy.

Wydatki na instrumenty i usługi, o których mowa powyżej są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

  • bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy;
  • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP zarówno jako osoba bezrobotna jak i poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się z PFRON o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może ubiegać się z PFRON o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej, własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

Pracodawca chcący zatrudnić osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się z PFRON o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej lub dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje dostępne są w Powiatowym Urzędzuie Pracy w częstochowie, pokoj nr 7 lub pod nr telefonu: 34/ 370-61-37.

zmiana: 06-07-2017