Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Informacja w sprawie budowy sieci światłowodowych w mieście Częstochowa

Logo unijne

 

Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, miasta Częstochowy oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom, możliwości oraz poprawę dostępu do usług szerokopasmowych, poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejącą i tworzącej nowe zasoby subregionalnej sieci szerokopasmowej.

Projekt w swoim założeniu pokryje znaczną część Subregionu Północnego siecią szkieletową, która pozwoli zapewnić dostęp do szybkiego Internetu na obszarach, gdzie infrastruktury brakuje lub jest do niej utrudniony dostęp.

Budowa infrastruktury informatycznej:

  • Podniesie konkurencyjność i atrakcyjność gospodarczą regionu dla potencjalnych inwestorów.

  • Umożliwi podłączenia mieszkańców i podmiotów gospodarczych w regionach.

  • Pobudzi konkurencyjność na lokalnym rynku telekomunikacyjnym.

  • Zmniejszy koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększy
    jej efektywność.

  • Przyczyni się do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz do rozwoju nowych usług około informatycznych.

Beneficjentami projektu jest 30 gmin i miast z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa.

Przebieg światłowodu planowany jest w pobliżu terenów inwestycyjnych, co dodatkowo pozwoli pobudzić rynek telekomunikacyjny oraz zwiększyć atrakcyjność terenów dla inwestorów.

W ramach projektu zaplanowana jest budowa infrastruktury światłowodowej
o długości ok. 340 km. wraz z punktami dostępowymi, stworzenie w gminach publicznych punków bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią Subregionalną.

Okres przygotowania i realizacji projektu: 2011–2015 (w czasie tym przeprowadzona została notyfikacja projektu przez Komisję Europejską, z uwagi na wystąpienie pomocy publicznej).

Koszt projektu kształtuje się w wysokości 23 950 800,35 zł., gdzie wnioskowane dofinansowanie wynosi 20 238 426,30 zł. Pozostała kwota 3 712 374,05 zł. jako wkład własny została zabezpieczona w budżetach 30 Partnerów projektu.

Obecnie realizowany jest proces opracowywania i uzgadniania dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Na odcinkach gzie uzyskano niezbędne zgody i decyzje trwają prace budowlano - instalacyjne. 

Anna Szymczyk, tel. 34 3707636, pok 406, e-mail: aszymczyk@czestochowa.um.gov.pl
Marek Biadacz, tel. 34 3707636, pok. 406, e-mail: mbiadacz@czestochowa.um.gov.pl

Załączniki:

mapa - Powiat kłobucki
mapa - Powiat myszkowski
mapa - Powiat częstochowski

 

 

Logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Projekt „Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Częstochowie przez zwiększenie stopnia wykorzystania Internetu wśród czczących się dzieci i młodzieży.

W ramach projekt zakupiono i zainstalowano 60 zestawów komputerowych dla wybranych w procesje rekrutacji uczestników projektu. Każdy z uczestników otrzymał fabrycznie nowy zestaw komputerowy wraz z dostępem do Internetu. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla 60 gospodarstw domowych. Uczestnicy projektu zostali przeszkoleni z podstawowej obsługi komputera oraz korzystania z zasobów Internetu.

Jako uzupełnienie głównego celu projektu przyłączono do Internetu poprzez stałe łącze światłowodowe uczniów 22 placówek oświatowych, w których występuje największa ilość dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Obecnie Beneficjent Gmina Miasto za zgodą Instytucji Wdrażającej przystąpił do wykorzystania oszczędności powstałych w procesie realizacji projektu.

W ramach oszczędności planujemy:

- zakup i zainstalowanie 10 zestawów komputerowych dla wybranych w procesie rekrutacji uczestników projektu,

- Zakup i dostarczenie po 10 zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej nr. 17 przy Al. Wojska Polskiego 130 w Częstochowie, Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Żabiej 1 w Częstochowie, Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Goszczyńskiego 9/11 w Częstochowie i dla Gimnazjum Nr 12 przy ul. Okólnej 31/39 w Częstochowie,

- Przyłączenie do Internetu poprzez stałe łącze światłowodowe Samorządowego Ośrodka Doskonalenia przy ul. Kosmowskiej 5 w Częstochowie,

- przeprowadzenie szkoleń zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu dla wybranych 10 uczestników objętych projektem,

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją Projektu wynosi

2 021 528,64 zł.

Projekt realizowany jest do 31.12.2015 r.

Dodatkowe pytania proszę kierować na podany poniżej adres:

Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

Marta Sobczyk, tel. 34 3707549, pok. 337, e-mail: msobczyk@czestochowa.um.gov.pl
Anna Szymczyk, tel. 34 3707636, pok 406, e-mail: aszymczyk@czestochowa.um.gov.pl
Marek Biadacz, tel. 34 3707636, pok. 406, e-mail: mbiadacz@czestochowa.um.gov.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Projekt „Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Częstochowie przez zwiększenie stopnia wykorzystania Internetu wśród osób z grupy 50 + oraz dzieci i młodzieży uczącej się.

W ramach projekt zakupiono i zainstalowano 40 zestawów komputerowych dla wybranych w procesje rekrutacji uczestników projektu. Każdy z uczestników otrzymał fabrycznie nowy zestaw komputerowy wraz z dostępem do Internetu. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla 40 gospodarstw domowych. Uczestnicy projektu zostali przeszkoleni z podstawowej obsługi komputera oraz korzystania z zasobów Internetu.

Jako uzupełnienie głównego celu projektu przystosowano 4 pracownie komputerowe w obiektach Miejskiego Domu Kultury przy ul. Spadzistej 13, Samorządowego Centrum Integracji Społecznej przy ul. Legionów 58 oraz w dwóch szkołach: Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Ogrodowej 50/64 i Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego przy ul. Warszawskiej 31. Każda z pracowni została wyposażona w sprzęt komputerowy. Ponadto w każdym z wymienionych obiektów rozbudowano wewnętrzną sieć komputerową LAN wraz z dostarczeniem urządzeń i niezbędnego oprogramowania.

Informujemy, że w wyposażonych pracowniach Miejskiego Domu Kultury oraz Centrum Integracji Społecznej planowane jest organizowanie zajęć komputerowych w ramach funkcjonowania placówki.

Obecnie Beneficjent Gmina Miasto za zgodą Instytucji Wdrażającej przystąpił do wykorzystania oszczędności powstałych w procesie realizacji projektu. Planujemy zakup i zainstalowanie 5 zestawów komputerowych dla wybranych w procesie rekrutacji uczestników projektu. Zakup i dostarczenie po 5 szt. komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Ogrodowej 50/64 w Częstochowie i Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego przy ul. Warszawskiej 31 w Częstochowie.

Dla uczestników projektu przeprowadzone zostaną również szkolenia.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją Projektu wynosi

563 879,00 zł.

Projekt realizowany jest do 31.12.2015 r.

Dodatkowe pytania proszę kierować na podany poniżej adres:

Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

Damian Galicki, tel. 34 3707656, pok. 406, e-mail: dgalicki@czestochowa.um.gov.pl
Anna Szymczyk, tel. 34 3707636, pok 406, e-mail: aszymczyk@czestochowa.um.gov.pl
Marek Biadacz, tel. 34 3707636, pok. 406, e-mail: mbiadacz@czestochowa.um.gov.pl