Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014

 


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2014 r.
dla mężów zaufania wyznaczonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, których listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowano w okręgu wyborczym nr 11.

Informuję, że obwodowe komisje wyborcze z terenu miasta Częstochowy powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na niedzielę 25 maja 2014 r. rozpoczynają pracę w dniu głosowania od godziny:

 • komisje od nr 1 do nr 126 oraz komisja nr 131, 133, 134 i 135 od godziny 6:00,
 • komisje o numerach: 127, 129, 130, 132, 136 od godziny 9:00,
 • komisja nr 128 rozpocznie pracę od godziny 8:00.
   

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Zarządzenie nr 2063/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Treść zarządzenia (plik w formacie pdf).

 

Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2014 r.
dla wyborców niepełnosprawnych

Wyborcy niepełnosprawni, niezdolni do samodzielnego poruszania się (z I lub II grupą inwalidzką), będący mieszkańcami Częstochowy, chcący wziąć udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mogą skorzystać, na podstawie ważnej legitymacji inwalidzkiej, z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że BUS”, ul. Legionów 58, pod numerem telefonu 533 131 881 od poniedziałku 19 maja do piątku 23 maja w godz. 7:00 - 15:00, w dniu wyborów, tj. w niedzielę 25 maja w godz. 9:00 - 19:00.

 

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Wanda Kukla
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Zarządzenie nr 2044/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Załącznik do zarządazenia - Składy Obwodowych Komisji Wyborczych.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 2 maja 2014 r.

Informuję, że w sobotę 3 maja 2014 r. o godzinie 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie miasta głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Z upoważnienia Prezydent Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2014 r.
dotycząca wyznaczenia na obszarze miasta Częstochowy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego

Informuję pełnomocników komitetów wyborczych o wyznaczeniu następujących miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:

 • Plac Biegańskiego,
 • Centrum Handlowe „Jagiellończycy”,
 • Centrum Handlowe „Promenada”.

Plakaty należy rozmieszczać na udostępnionych przez Urząd Miasta Częstochowy tablicach.
Tablice będą udostępnione od wtorku 29 kwietnia 2014 r.
Sprawami związanymi z wyznaczonymi miejscami do plakatowania i udostępnianiem tablic zajmuje się Wydział Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Miejskie Biuro Wyborcze, ul. Śląska 11/13, tel. 34 3707649.

Podstawa prawna: - art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Miejskie Biuro Wyborcze w Częstochowie informuje, że w stosunku do poprzednich wyborów w 2011 roku zmianie uległo przyporządkowanie niektórych ulic do obwodów głosowania oraz zostały zmienione następujące siedziby obwodowych komisji wyborczych:

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 41 właściwej dla mieszkańców ulicy Traugutta od nr 85 i od nr 74 do końca znajduje się obecnie w Szkole Podstawowej nr 30, ul. Ludowa 58.
 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 45 właściwej dla mieszkańców ulicy: Aleja Jana Pawła II od nr 111 i od nr 118 do końca, Marconiego, Sikorskiego od nr 11 i od nr 16 do końca, Św. Jana, Św. Rocha od nr 1 do nr 217 i od nr 2 do nr 180 znajduje się obecnie w Zespole Szkół Technicznych, Aleja Jana Pawła II 126/130.
  Poprzednio siedzibą obwodowej komisji wyborczej dla wymienionych ulic była Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Sikorskiego 56.
 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 58 właściwej dla mieszkańców ulicy: Fieldorfa Nila od nr 1 do nr 17, Starzyńskiego od nr 1 do nr 5 i od nr 2 do nr 6 znajduje się obecnie w Gimnazjum nr 1, ul. Starzyńskiego 10.
  Poprzednio siedzibą obwodowej komisji wyborczej dla wymienionych ulic była Administracja Osiedlowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”, ul. Witosa 1b.
 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 105 właściwej dla mieszkańców ulicy: Gronowa, Lisia, Malownicza od nr 15 i od nr 10 do końca, Uzdrowiskowa, Zdrowa, Zegarowa znajduje się obecnie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Marianowej, ul. Zdrowa 80/82. Poprzednio siedzibą obwodowej komisji wyborczej dla wymienionych ulic był Zespół Szkół nr 2, ul. Wirażowa 8.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11 kwietnia 2014 roku dotyczące podziału miasta na obwody głosowania.

Obwieszczenie o podziale miasta na obwody głosowania


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 marca 2014 r.
dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Wyborca, mieszkaniec Częstochowy, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swój wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Zaświadczenia wydawane są w Urzędzie Miasta Częstochowy - Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 200 do piątku 23 maja 2014 r. w godzinach pracy urzędu:
-    poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30,
-    wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00,
-    piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00.
Zaświadczenie wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy.
Odbierający zaświadczenie powinien legitymować się dowodem tożsamości.
Wniosek udostępniany jest na miejscu.
Wniosek oraz wzór upoważnienia do odbioru zaświadczenia można również pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl - baner WYBORY 2014

Prezydent Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk

Do pobrania:

 


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 marca 2014 r.
dla wyborców przebywających czasowo na obszarze Miasta Częstochowy z tytułu pełnionej służby

Przebywający czasowo na terenie Miasta Częstochowy żołnierze pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym mogą składać pisemne wnioski o dopisanie siebie do spisu wyborców sporządzanego dla Miasta Częstochowy.

Wniosek składany jest w Urzędzie Miasta Częstochowy w Wydziale Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 200 pomiędzy 5 a 12 maja 2014 r. w godzinach pracy Urzędu:
-    poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30,
-    wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00,
-    piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00.
Wniosek udostępniany jest na miejscu.
Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl - baner WYBORY 2014.

Prezydent Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk

Do pobrania:


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Miasta Częstochowy

Działając stosownie do zapisu art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zawiadamiam, że spis wyborców Miasta Częstochowy sporządzony dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta Częstochowy – Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 200 w dniach od 5 maja do 19 maja 2014 r. w godzinach pracy wydziału, tj.:
-    poniedziałek, wtorek od godz. 7:30 do godz. 18:00,
-    środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30,
-    piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.
Wniosek udostępniany jest na miejscu.
Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl - baner WYBORY 2014.
Na podstawie art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje.

 

Prezydent Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 marca 2014 r.
dla wyborców nigdzie niezamieszkałych lub przebywających czasowo na obszarze Miasta Częstochowy w okresie obejmującym dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Wyborcy nigdzie niezamieszkali lub przebywający czasowo na obszarze Miasta Częstochowy w okresie obejmującym dzień wyborów, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta Częstochowy najpóźniej do wtorku 20 maja 2014 r., są dopisywani do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca pobytu.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Częstochowy w Wydziale Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 200 w godzinach pracy Urzędu:
-    poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30,
-    wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00,
-    piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00.

Wniosek udostępniany jest na miejscu.
Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl - baner WYBORY 2014

Prezydent Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 marca 2014 r.
o możliwości głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Częstochowy, może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony Prezydentowi Miasta Częstochowy najpóźniej do poniedziałku 12 maja 2014 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.
Wzór zgłoszenia pobrać można w Urzędzie Miasta Częstochowy - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 200 lub w Miejskim Biurze Wyborczym, ul. Śląska 11/13, pok. 409A, IV piętro, w godzinach pracy urzędu.
Wzór zgłoszenia można pobrać również ze strony internetowej www.czestochowa.pl - baner Wybory 2014.

Podstawa prawna:
art. 40a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112, z późn. zm.);

Prezydent Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk

Do pobrania:

 • Wniosek wyborcy niepełnosprawnego o zamiarze głosowania przy użyciu nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a.
  Plik w formacie doc.
  Plik w formacie pdf.

Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 marca 2014 r.
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Częstochowy, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny może głosować korespondencyjnie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Prezydentowi Miasta Częstochowy najpóźniej do poniedziałku 5 maja 2014 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców miasta Częstochowy, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Wzór zgłoszenia pobrać można w Urzędzie Miasta Częstochowy - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 200 lub w Miejskim Biurze Wyborczym, ul. Śląska 11/13, pok. 409A, IV piętro, w godzinach pracy urzędu. Wzór zgłoszenia można pobrać również ze strony internetowej www.czestochowa.pl - baner Wybory 2014.
Wyborca, nie później niż w poniedziałek 19 maja 2014 r., otrzyma z Urzędu Miasta Częstochowy za pośrednictwem Poczty Polskiej pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:
-    koperta zwrotna,
-    karta do głosowania,
-    koperta na kartę do głosowania,
-    oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
-    instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille´a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania.
Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż w piątek 23 maja 2014 r.
Czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym są wolne od opłat.

Prezydent Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk

Do pobrania:

 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
  Plik w formacie doc.
  Plik w formacie pdf.

Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 marca 2014 r.
o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Częstochowy, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jt. Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów;
a także osoba o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
Możliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Częstochowy lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Prezydenta Miasta Częstochowy najpóźniej do czwartku 15 maja 2014 r.
Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu, tj. wniosek oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa pobrać można w Urzędzie Miasta Częstochowy - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 200 w godzinach pracy urzędu lub ze strony internetowej www.czestochowa.pl - baner Wybory 2014.
Do wniosku należy dołączyć:
-    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
-    kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców miasta Częstochowy.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Częstochowy upoważnionym przez Prezydenta Miasta Częstochowy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze Częstochowy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej w piątek 23 maja 2014 r. stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Częstochowy, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

 

Prezydent Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk

Do pobrania:

 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Plik w formacie doc.
  Plik w formacie pdf.
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
  Plik w formacie doc.
  Plik w formacie pdf.

Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 marca 2014 r.
o prawie do uzyskania informacji o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców miasta Częstochowy ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1)    właściwym dla swojego miejsca zamieszkania okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
2)    lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
3)    dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;
4)    terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
5)    komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6)    warunkach oraz formach głosowania.

Informacje są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu na jego wniosek po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl - baner WYBORY 2014 lub pobrać w Miejskim Biurze Wyborczym.
Informacje są przekazywane przez pracowników Urzędu Miasta Częstochowy - Miejskiego Biura Wyborczego, ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 49; tel. 34 370 73 59, e-mail: wybory@czestochowa.um.gov.pl w godzinach pracy urzędu, w tym:
-    telefonicznie;
-    w postaci wydrukowanych materiałów informacyjnych przesyłanych wyborcy niepełnosprawnemu;
-    w formie elektronicznej.
Informacje, o których mowa wyżej będą również niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy;
- na stronie internetowe Urzędu Miasta Częstochowy - baner WYBORY 2014;
- na słupach ogłoszeniowych.

Podstawa prawna: Art. 37a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - Kodeks wyborczy.

Prezydent Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk

Do pobrania:

 • Wniosek wyborcy niepełnosprawnego o przekazanie informacji dotyczącej uprawnień przysługujących wyborcom niepełnosprawnym.
  Plik w formacie pdf.
  Plik w formacie doc.
  Plik w formacie odt.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2014 r. poz. 231) oraz Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. (kalendarz wyborczy dla Wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.).

Kalendarz wyborczy  dla Wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Data wykonania czynności wyborczych*

Treść czynności wyborczych

do dnia 5 kwietnia 2014 r.

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
– przez pełnomocnika wyborczego utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 7 kwietnia 2014 r.

– powołanie okręgowych komisji wyborczych,

– powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 15 kwietnia 2014 r. 
do godz. 2400

– zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 20 kwietnia 2014 r.

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 25 kwietnia 2014 r.

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 2 maja 2014 r.

– zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 4 maja 2014 r.

– powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tymo siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego,

– zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,

– sporządzeni spisów wyborców przez gminy

od dnia 4 maja 2014 r. do dnia 
11 maja 2014 r.

–składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

Od dnia 10 maja 2014 r. do dnia 
23 maja 2014 r. do godz. 2400

–nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 10 maja 2014 r.

– zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 11 maja 2014 r.

– składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

– zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 15 maja 2014 r.

– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 maja 2014 r.

– składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie nie zamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 22 maja 2014 r.

– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 maja 2014 r. o godz.2400

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 maja 2014 r. 
godz. 700–2100

– głosowanie

* Zgodnie z art. 9§ 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.


Miejskie Biuro Wyborcze
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13 pok. 409 A, tel. 34 3707649.
e-mail: wybory@czestochowa.um.gov.pl


 Państwowa Komisja Wyborcza – odnośnik do strony

 Parlament Europejski – odnośnik do strony

 Komitet Regionów – odnośnik do strony