Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1519.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie ww. Nagrody, która stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół artystycznych, technicznych i branżowych I i II stopnia.

 

(Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół technicznych i branżowych przewidziana jest odrębna nagroda).

 

Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego, poprzedzonych minimum dwustopniowymi eliminacjami pozaszkolnymi. Informuję jednocześnie, że najwyżej oceniane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratoria Oświaty (wykaz konkursów i olimpiad jest opublikowany na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki).

 

Wnioski z kandydatami do nagrody mogą zgłaszać:


1. dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych,
2. rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni,
3. stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.


 

Sposób i termin składania wniosków:

  • termin składania wniosków, w roku szkolnym 2020/2021, ustala się od 23.04.2021 r. do 05.05.2021 r.

  • dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają w wersji elektronicznej skany wniosków oraz załączników na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: info@czestochowa.um.gov.pl oraz składają dodatkowo, w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Częstochowy, w urnie znajdującej się przed portiernią Urzędu przy ul. Śląskiej 11/13. W przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby uczniów z jednej szkoły, wniosek dla każdego ucznia, powinien być sporządzony oddzielnie i złożony (również oddzielnie) w wersji e-mailowej i papierowej,

  • pozostałe podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do nagrody tj. rodzice lub prawni opiekunowie, stowarzyszenia, organizacje, których celem jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, a także dyrektorzy i statutowe organy niepublicznych i publicznych dotowanych szkół,  składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5

  • rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostały złożone do dnia 5 maja 2021 r. i spełniają wszystkie wymagania określone w Regulaminie i Wniosku o przyznanie Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych, będących załącznikiem do Zarządzenia nr 1519.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 kwietnia 2021


 

Załączniki: