Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Konsultacje społeczne

Wydłużenie terminu naboru fiszek projektowych do Miejskiego Programu Rewitalizacji.

W związku z licznymi prośbami potencjalnych projektodawców wydłużamy do 9 września 2016 r. termin naboru fiszek projektowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach przygotowywanej aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji.

Wypełnioną fiszkę należy przekazać na jeden z adresów: rewitalizacja@arr.czestochowa.pl lub rewitalizacja@czestochowa.um.gov.pl


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A wraz z Urzędem Miasta Częstochowa podjęły prace nad przygotowaniem projektu Miejskiego Programu Rewitalizacji.

Miejski Program Rewitalizacji stanowi dokument strategiczny, który jednocześnie jest płaszczyzną wszelkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych
zapisanych w innych dokumentach (np. strategia rozwoju gminy, plany zagospodarowania przestrzennego), jak i nadaje tym przedsięwzięciom ramy operacyjne.
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych przez realizację szerokiego pakietu kompleksowych i komplementarnych zadań, skoncentrowanych na określonym obszarze, prowadzonych w sposób zaplanowany i zintegrowany na podstawie programu rewitalizacji.
Przedstawiamy pod konsultacje Diagnozę społeczno-gospodarczą, sporządzoną na potrzeby Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2016-2025 - Projekt diagnozy
Wszelkie uwagi do diagnozy należy zgłaszać (na formularzu) do
Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 8
Tel. 34 360-56-54
rewitalizacja@arr.czestochowa.pl

lub na adres Urzędu Miasta Częstochowy
rewitalizacja@czestochowa.um.gov.pl

Ponadto informujemy, że w ramach przygotowywanej aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji ogłaszamy nabór fiszek projektowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zgłaszane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, co do zasady powinny być realizowane na obszarach, na których zidentyfikowano sytuację kryzysową.
W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę wypełnia osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku projektów tzw. miękkich - osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.
Wpisanie projektu do Programu Rewitalizacji nie gwarantuje uzyskania środków na jego realizację, lecz będzie stanowiło podstawę do uzyskania wsparcia z dedykowanych rewitalizacji instrumentów unijnych i krajowych lub korzystania z preferencji w innych instrumentach i programach sektorowych. Należy pamiętać, że wpisanie projektu do Programu Rewitalizacji stanowi zaledwie początkowy etap starań o dofinansowanie unijne. W następnej kolejności wnioskodawca będzie musiał przygotować kompletną dokumentację aplikacyjną.

Pomoc w wypełnieniu fiszki projektowej można uzyskać w
Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 8
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Maciej Szecówka
Tel. 34 360-56-54

Wypełnioną fiszkę należy przekazać (do dnia 31 sierpnia 2016 r.) na jeden z wymienionych adresów: rewitalizacja@arr.czestochowa.pl lub rewitalizacja@czestochowa.um.gov.pl

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć w proces rewitalizacji do składania fiszek projektowych. 


Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja to proces prowadzony według zasady „nic o was, bez was”, zakładający partycypację społeczną w trakcie przygotowania i realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji. Nie bądźmy obojętni wobec problemów społecznych dotykających naszego miasta. Wspólnie zaplanujmy ich optymalne rozwiązywanie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji.

Od dnia 12 maja na stronie www.czestochowa.pl opublikowany jest projekt Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.

Prosimy o zapoznanie się z projektem i przesyłanie ewentualnych uwag do dnia 12 czerwca 2016r., na adres rewitalizacja@czestochowa.um.gov.pl

Częstochowa jest naszym wspólnym domem. Zadbajmy o nasze miasto.