Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA 2030 +

Strategia Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+ przyjęta Uchwałą Nr 435.XXXII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 2016 r.


W związku z zakończeniem kolejnego etapu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+ prezentujemy kolejną wersje projektu uzupełnionego i poprawionego zgodnie z wskazaniami uczestników konsultacji.

Dodatkowo prezentujemy dokumenty uzupełniające do Diagnozy Społeczno-Gospodarczej Częstochowa 2015:

-Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Częstochowa; materiał przygotowany przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

- Zestawienie 68 wskaźników porównawczych określających rozwój Częstochowy na tle 24 miast o podobnym potencjale ( benchmarking 2014)

Do czasu przekazania projektu Strategii Radzie Miasta Częstochowy (przewidywany termin 4 listopad) oczekujemy dalszych uwag i wniosków od mieszkańców Miasta Częstochowy.

Prosimy je kierować na adres e.mal: strategia@czestochowa.um.gov.pl lub telefonicznie na nr 34 3707 264.

Osoby odpowiedzialne za konsultacje: Barbara Ruksza i Jarosław Kapsa


Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227) przedstawiony został projekt Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do projektu kierować można do Referatu Strategii Rozwoju Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Miasta Urząd Miasta Częstochowa na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju,  42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, p. 405, tel. 034 370 72 64 lub 034 370 76 05 oraz na adres e-mail: strategia@czestochowa.um.gov.pl

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie wniosków i uwag są: Barbara Ruksza i Jarosław Kapsa. Uwagi i wnioski składać można w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.


Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu do konsultacji projekt "Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+"

Zamieszczony projekt Strategii jest wynikiem debat na warsztatach, zorganizowanych w dniach 31 maja, 13 czerwca, 20 czerwca i 27 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Projekt zawiera określenie uwarunkowań rozwojowych, zewnętrznych i wewnętrznych, analizę SWOT oraz ramy finansowe możliwości realizacyjnych. Przedstawiona jest wizja miasta oraz 4 obszary z podporządkowanymi im celami i kierunkami działań, na których powinny być skupione wysiłki by uzyskać wskazane w wizji rezultaty. Projekt dokumentu pokazuje wskaźniki pomiaru, jakie stosowane będą przy ocenie efektów wdrażania strategii. Określony został  system wdrożenia, monitoringu i ewaluacji, w sposób umożliwiający społeczną partycypację w działaniach na rzecz rozwoju Częstochowy.      

Uwagi dotyczące treści zawartych w dokumencie prosimy kierować na adres strategia@czestochowa.um.gov.pl do dnia 30 września 2016r.


Zgodnie z uchwałą Nr 165.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24.09.2015r., obligującą do przedstawienia projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta, prowadzone są prace diagnostyczne i analityczne.

Podstawą prawidłowo wyznaczonych priorytetów i kierunków rozwoju Częstochowy w perspektywie 2030 roku, Strategii Rozwoju Miasta, jest właściwe określenie potencjału miasta i wskazanie najistotniejszych problemów społecznych. Temu służy przedstawiony projekt Diagnozy Społeczno-Gospodarczej. Nie jest to materiał promocyjny, ani krytyczny; nie jest to rodzaj „raportu otwarcia”, pokazujący dorobek władzy samorządowej. Diagnoza jest rodzajem lustra pokazującego rzeczywisty obraz Częstochowy.

W Diagnozie przedstawiono potencjał i określono problemy w podziale na płaszczyzny:

  • demografia,
  • przestrzeń, walory przyrodnicze i stan środowiska,
  • społeczność: stan zdrowia, warunki życia, ubóstwo, problemy społeczne, jakość kapitału społecznego,
  • warunki mieszkaniowe, w tym także bezpieczeństwo energetyczne i stan infrastruktury komunalnej,
  • gospodarka,
  • układ komunikacyjny: stan infrastruktury drogowej oraz transport publiczny,
  • edukacja i wychowanie: od poziomu opieki nad najmłodszymi po wyższe uczelnie,
  • kultura, w tym także szkolnictwo artystyczne i opieka nad dziedzictwem kulturowym,
  • sport, rekreacja, turystyka.

Istotne w tym jest całościowe, holistyczne ujęcie obrazu potencjału i problemów Częstochowy, by mieć świadomość wzajemnego oddziaływania różnych zjawisk. Dostrzegalny problem „rozlewania się” miasta przekładać się może na problemy komunikacyjne i ograniczenia dostępności lub obniżenie jakości usług publicznych. Ujawniające się problemy gospodarcze lub społeczne mogą mieć swoje źródła kulturowe.

Wstępne analizy pozwalają wskazać obszar na terenie Miasta Częstochowy, na którym nastąpiła poważna degradacja w wymiarze zarówno społecznym, jak i technicznym. Propozycje wskazania takiego obszaru zamieszczamy pod adresem www.e.czestochowa.pl/MPR. Określenie tego obszaru jest niezbędnym warunkiem opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji, mającego na celu rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych występujących na obszarze zdegradowanym.

Idąc za wskazaniem galicyjskiego historyka Józefa Szujskiego: "fałszywa historia mistrzynią fałszywej polityki" przedkładamy pod dyskusję materiał „Diagnoza społeczno-gospodarcza Częstochowa 2015”, licząc, że nadsyłane uwagi, poprawki, uzupełnienia pozwolą wzbogacić materiał, tak by możliwie najwierniej odpowiadał rzeczywistości.

Uwagi do Diagnozy i propozycji obszarów zdegradowanych prosimy kierować drogą mailową na adres strategia@czestochowa.um.gov.pl