Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE - INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU Z POSESJI ZAMIESZKANYCH

Odpady remontowo-budowlane powstają podczas rozbudowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych mieszkaniach, a stanowią cenny surowiec wtórny. Głównym składnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Materiały te po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane, mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg.

Zgodnie z założeniami obowiązującego w Częstochowie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez włascicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady budowlane i remontowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadznych samodzielnie w gospodarstwie domowym.

W ramach ww. usługi nie odbierane są odpady wytwarzane w ramach prac inwestycyjnych, tj. budowy budynków nowopowstałych, przebudowy, rozbudowy itp.

Jeżeli remont domu/mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz odpadów na swój koszt.

Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się na zasadzie zamówienia indywidualnego, czyli „usługi na telefon”, pamiętając, że odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady - worki typu "big-bag", które mogą zostać odebrane przez firmę wywozową lub usunięte z nieruchomości poprzez samodzielne dostarczenie przez właściciela nieruchomości do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (SPSZOK).

 

PROCEDURA ZAMÓWIENIA ODBIORU ODPADÓW

REMONTOWO-BUDOWLANYCH:

 

Nieruchomość zamieszkana jednorodzinna - 1 raz w roku kalendarzowym w ilości do 5 m3 usługa bezpłatna

Zgłoszenia w sprawach zapotrzebowania na usługę odbioru odpadów remontowo-budowlanych stanowiących odpady komunalne należy kierować do:

Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa, pokój nr 23

tel: (34) 37-07-197 lub 198

e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

Worki big-bag należy pobrać, po dokonaniu zgłoszenia w UM, bezpośrednio w siedzibie firmy:

Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-221 Częstochowa

Termin korzystania z worków big-bag max. do 30 dni.

W tym okresie należy telefonicznie ustalić termin odbioru zapełnionych worków bezpośrednio z firmą:

Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-221 Częstochowa

tel: (34) 362 72 30

 

Nieruchomość zamieszkana wielolokalowa (powyżej 7 lokali) - 1 raz w roku kalendarzowym  w ilości do 5 m3 dla każdego z lokali usługa bezpłatna

Obowiązkiem właściciela/ najemcy lokalu jest zgłoszenie do Zarządcy nieruchomości chęci pozbycia się odpadów remontowo-budowlanych.

Zgłoszeń w sprawach zapotrzebowania na usługę odbioru odpadów remontowo-budowlanych stanowiących odpady komunalne mogą dokonywać tylko

Zarządcy nieruchomości tj. wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe lub inny podmiot władający nieruchomością

tylko drogą mailową ze wskazaniem numeru lokalu, którego dotyczy zgłoszenie, do:

Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 23

e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

Termin korzystania z worków big-bag max. do 30 dni.

W tym okresie należy telefonicznie ustalić termin odbioru zapełnionych worków bezpośrednio z firmą:

Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-221 Częstochowa

tel: (34) 362 72 30

 

RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW

REMONTOWO-BUDOWLANYCH:

  • odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
  • guz ceglany,
  • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych,
  • szkło, np. szyby,
  • tworzywa sztuczne, np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV,
  • materiały izolacyjne niezawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych, np. papy,
  • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu niezawierające rtęci, PCB oraz innych substancji niebezpiecznych.