Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawki opłat, które obowiązują od 1 lipca 2020 r., zgodnie z Uchwałą Nr 369.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 29,00 zł (dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  • stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 58,00 zł (pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

PRZYCZYNY WZROSTU KOSZTÓW SYSTEMU

Wprowadza się zwolnienie w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części:

  • dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym.
  • nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Ww. zwolnień z opłat nie sumuje się.


Wprowadza się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł (dwa złote 00/100) miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.