Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

WYTYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH DO GMINY SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu gminy zostali zobowiązani do przedkładania półrocznych sprawozdań. Poniżej zamieszczono obowiązujące nazwy aktów prawnych oraz dane pomocne przy wypełnaniu ww. obowiązku.

 

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2018 poz. 1627).

 

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017 poz. 2412)

 

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167)

 

Sprawozdanie półroczne należy przekazać za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, tj.:

  • za I półrocze (styczeń - czerwiec) do 31 lipca,
  • za II półrocze (lipiec - grudzień) do 31 stycznia.

 

Liczba ludności zamieszkałej w Częstochowie w 1995 r. wg danych GUS – 259135.

Liczba mieszkańców Częstochowy w 2019 r.:

  • zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców, zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1382 ze zm.) - 217019;
  • zgodnie z danymi pochodzącymi ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 185802.

Łączna masa odpadów komunalnych (łącznie z odpadami remontowo-budowlanymi) odebranych w 2018 r. z terenu gminy Częstochowa wynosi: 106316,178 Mg.