Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

CELE W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Hierarchia postępowania z odpadami:

 • Zapobieganie powstawaniu odpadów
 • Przygotowywanie do ponownego użycia
 • Recykling
 • Inne procesy odzysku
 • Unieszkodliwianie

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jakie należ osiągnąć w poszczególnych latach:

Frakcja odpadów

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)¹

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2018 r.

2019 r.

2020 r.

30

40

50

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne jakie należ osiągnąć w poszczególnych latach:

Frakcja odpadów

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)¹

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2018 r.

2019 r.

2020 r.

50

60

70

¹Rozporządzenie Ministra Środowiska poz. 2167 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995), jakie należy osiągnąć w poszczególnych latach:

 

Rok

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania²

2017

2018

2019

2020 – do dnia 16 lipca

PR [%]

45

40

40

35

 ²Rozporządzenie Ministra Środowiska poz. 2412 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poz. 2412

 

 • Do roku 2020 udział masy termicznie przekształconych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych nie może przekraczać 30%.

 

 • Do roku 2025 recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych.

 

 • Do roku 2030 recyklingowi powinno być poddawane 65% odpadów komunalnych.

 

 • Redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do roku 2030.

 

 • Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji.

 

 • Wprowadzanie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia.

 

 • Ograniczenie marnotrawienia żywności.

 

 • Wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia.

 

 • Wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie obszaru objętego Planem gospodarki odpadami.

 

 • Wprowadzenie we wszystkich gminach na obszarze objętym Planem gospodarki odpadami systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła – do końca 2021 r.

 

 • Zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów poprzez odpowiednie systemy selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi.

 

 • Zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych.

 

 • Utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 • Monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowaną ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania ( frakcja 19 12 12).

 

Powyższe informacje przygotowano na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167)
 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017 poz. 2412)
 3. Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016–2022
 4. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.)
 5. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm.)