Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Nagrody Miasta Częstochowy dla twórców i promotorów kultury oraz wyróżnienia "Mecenas Kultury"

Nagrody Miasta Częstochowy przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Propozycje kandydatów do nagrody mogą składać: Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, instytucje kultury, rady dzielnic, organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym, uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe, związki i środowiska twórcze, agencje artystyczne i wydawnictwa, redakcje prasy, radia i telewizji.


Propozycje pisemne zawierające: dane osobowe kandydata do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

1. Formularz wniosku
2. UCHWAŁA NR 252.XIX.2019 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 października 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Wyróżnienie "Mecenas Kultury"

 

Nawiązując do podjętej przed kilkoma laty inicjatywy, której celem jest symboliczne wyróżnienie i uhonorowanie podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, które szczególnie wydatnie wspomagają działalność kulturalną w naszym mieście, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie wyróżnienia „Mecenas Kultury”. Prosimy o uwzględnianie przy wypełnianiu wniosków okresu od lipca roku poprzedniego do czerwca roku bieżącego. Decyzję w sprawie przyznania wyróżnienia podejmuje Prezydent Miasta Częstochowy w oparciu o opinię specjalnej komisji oceniającej złożone wnioski.

Prosimy o składanie wypełnionych wniosków w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, pok. 3, ul. Śląska 11/13 w terminie do 31 lipca br.

1. Formularz wniosku
2. Regulamin

Laureaci: