Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Kompetencje Rad Dzielnic

Rady Dzielnic są jednostkami pomocniczymi Miasta; formą umożliwiającą bezpośredni udział mieszkańców w współdecydowaniu o swoim mieście. Formalnie o ich istnieniu zdecydowała uchwała Rady Miasta w 1993 r. wprowadzająca podział Częstochowy na 20 dzielnic. Było to w wielu wypadkach uhonorowanie istniejącej już aktywności obywatelskiej. Przed wyborami samorządowymi w 1990 r. aktywne były dzielnicowe Komitety Obywatelskie. W różnych częściach miasta tworzyły się także społeczne komitety gazyfikacji, telefonizacji, budowy kanalizacji. Rady Dzielnic stały się więc najbliższymi mieszkańcom platformami integracji. Członkowie Rad Dzielnic pełnią swoje funkcje społecznie – nie otrzymują diet ani wynagrodzenia.

Do kompetencji Rad Dzielnic należy w szczególności:

 1. Zgłaszanie uwag i wniosków oraz opiniowanie spraw dotyczących dzielnicy, a odnoszących się do:
  • planu zagospodarowania przestrzennego,
  • planu budżetu na dany rok,
  • działań w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • utrzymania czystości, estetyki i higieny,
  • ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  • szkolnictwa i kultury,
  • rekreacji i sportu,
  • ochrony środowiska,
  • komunikacji,
  • innych spraw dotyczących dzielnicy.
 2. Podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców.
 3. Współpraca z Radą Miasta Częstochowy, a szczególnie z radnymi z danego okręgu wyborczego.
 4. Współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną w zakresie utrzymania porządku, ładu i bezpieczeństwa.
 5. Współpraca z placówkami oświaty, kultury oraz służby zdrowia.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie Dzielnicy.
 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady oraz przedkładanie go wraz ze sprawozdaniem Zarządu Dzielnicy Komisji Praworządności i Samorządu w terminie do 31 marca roku następnego.