Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Działalność

Celem działania Młodzieżowej Rady Miasta jest:

 • reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych,
 • współpraca z Samorządami Uczniowskimi,
 • działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
 • promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do niej adresowanej,
 • kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
 • działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych,
 • zapewnianie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia,
 • działanie na rzecz eliminowania negatywnych zjawisk społecznych oraz patologii w środowiskach młodzieżowych,
 • działanie na rzecz umocnienia i propagowania postaw obywatelskich, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za sposób funkcjonowania społeczności lokalnych.

Młodzieżowa Rada Miasta realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu,
 • opiniowanie projektów niektórych uchwał Rady Miasta Częstochowy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska,
 • udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich,
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami,
 • organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele Rady,
 • inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.