Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Działalność

Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. 
Rada ma charakter opiniodawczy, konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla władz Miasta. Rada działa w następujących obszarach:
 • zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
 • wspieranie aktywności ludzi starszych,
 • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
 • przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
 • rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,
 • mieszkalnictwo dla seniorów.
 
Do zadań Rady należy:
 • ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych
 • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
 • monitorowanie potrzeb seniorów również w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów,
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
 • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczące seniorów,
 • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Częstochowy ze środowiskiem osób starszych,
 • informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
 • upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.