Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wykaz kont Urzędu Miasta Częstochowy

Konta obowiązujące w Urzędzie Miasta Częstochowy od 1 lipca 2017 roku w Banku Handlowym Warszawa S.A.

Numer konta Nazwa konta Szczegóły

56103011040000000093251003

Dochody niepodatkowe

Rejestracja pojazdów; prawo jazdy; dzierżawa terenu gruntów Gminy , opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste gruntów Gminy, opłaty geodezyjne, opłaty adiacenckie, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminy, zwroty zwaloryzowanego odszkodowania , mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty eksploatacyjne,inne opłaty niepodatkowe

29103011040000000093251004

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa

Użytkowanie wieczyste i dzierżawa terenu gruntów Skarbu Państwa, opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , opłata za kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych,  opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa

13103011040000000093251001

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami

40103011040000000093251000  

Dochody podatkowe

Podatki i opłaty lokalne w tym:podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, opłata targowa.

12103019867261000000029020 Opłata skarbowa

Opłata skarbowa


77103011040000000093251013

Sumy depozytowe

Wadia i zabezpieczenia, kaucje

72103011040000000093251006

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Gmina

Przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości - Gmina

 

02103011040000000093251005

Opłaty ewidencyjne

Opłaty ewidencyjne: wydanie karty pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego; pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem, wymiana prawa jazdy

88103011040000000093251009

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Skarb Państwa

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych - Skarb Państwa

18103011040000000093251008

Wpływy z mandatów karnych

Wpływy z mandatów karnych - przejazd na czerwonym


Dokonujący wpłat na konto UM  we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej  Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Ślaskiej 11/13, są zwolnieni z dodatkowych opłat .